Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2013

mondziaha
2154 47be
mondziaha
6859 a0ef
Reposted fromrevue revue viaperfectlylonely perfectlylonely

December 28 2013

mondziaha
7331 298f
Reposted bythe-lady-doornopesoup
mondziaha
7323 85be
Reposted bythe-lady-doorswanlake
mondziaha
7305 587c 500

December 23 2013

mondziaha
"Miłość to podobno taki wewnętrzny stan człowieka, któremu bardziej zależy na innej ukochanej osobie jak na sobie samym."

... Podobno.
mondziaha
 W miarę czekania przestaje się już czekać.
— A. Camus, "Dżuma"
mondziaha
1796 6c81
Reposted fromShini Shini viaperfectlylonely perfectlylonely
mondziaha
8352 e336
Reposted fromla-mijka la-mijka viaperfectlylonely perfectlylonely

December 21 2013

mondziaha
2676 bcaf 500
Reposted frommiischa miischa viaperfectlylonely perfectlylonely

December 19 2013

mondziaha
mondziaha
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaarkadia arkadia
mondziaha
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaperfectlylonely perfectlylonely
mondziaha
6208 12b1
mondziaha
7297 504c 500
mondziaha
5879 d5dc 500
mondziaha
0985 153d 500
nie warto
Reposted frommistreated mistreated

December 05 2013

mondziaha
0325 4921
Reposted fromneddy neddy
mondziaha
9972 cc24 500
Reposted byKondzioSSJ2 KondzioSSJ2

December 04 2013

mondziaha
więc leżę. leżę zmęczona i męczy mnie leżenie, i męczy mnie zmęczenie.
— Joanna Sałyga - Chustka
Reposted fromyoungblood youngblood viaarkadia arkadia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl